Jaarverslag Stichting Brazjore 2016

 

De stichting:

Stichting Brazjore is in 2010 ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van Joop en Rennie Fijnvandraat. Het begon met de verkoop van pruimen die in hun tuin groeiden en de wens om met de opbrengst iets voor de armen in Brazilië te doen.

Eind 2015 is de doelstelling van Stichting Brazjore uitgebreid om ook projecten in Nederland en dan speciaal in Oost-Groningen mogelijk te maken.

 

RSIN:

Fiscaalnummer: 851380013

 

Postadres:

2e Loosterlaan 3

9699 PR Vriescheloo

  

Doelstelling van Stichting Brazjore:

Stichting Brazjore initieert, begeleidt en steunt evangelisatie-, zendings- en hulpprojecten in Brazilië en in Nederland, met name in Oost Groningen.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Door middel van giften en donaties, sponsoring, acties en verkoop van zelfgemaakte cadeauartikelen, zamelen wij geld in om zo financiële steun te geven aan kleinschalige hulpprojecten. Wij kiezen juist voor kleinschalige projecten om direct bij de hulp betrokken te zijn en er geen 'strijkstok' is. Alle binnengekomen geld komt volledig ten goede aan de projecten. Op deze manier geven wij handen en voeten aan ons geloof in Jezus Christus.

In Oost-Groningen bieden wij praktische hulp, te denken valt aan het verstrekken van kleding voor de minima.

  

Het bestuur:

Voorzitter: G. Streuper-de Ruiter

Secretaris: M. Klap- van der Heide

Penningmeester: J. Oldenburger

  

Het beloningsbeleid:

Het bestuur en alle medewerkers doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

  

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Einde 2015 is de doelstelling van Brazjore uitgebreid. Naast het steunen van projecten in Brazilië, ligt het verlangen om ook in Nederland en met name Oost Groningen projecten op te starten en te steunen. Wij zijn van mening dat we ook hier met een zendingsgebied te maken hebben.

Het is onze wens om op deze manier de mensen in onze leefomgeving kennis te laten maken met de liefde van onze Heer Jezus. Dit wordt bereikt door het aangaan van relaties middels de projecten die Brazjore steunt.

Voor Brazilië is dat project :

 ·         de Zaaier, in Brazilië bieden we al langere tijd structurele hulp aan de allerarmsten in de sloppenwijken en achterstandsgebieden in Sao Paulo

Voor Oost Groningen zijn dat :

 ·         de verbinding, een groep mensen die samenkomt in gebouw de verbinding. Ze houden iedere zondag dienst, doen kinderwerk, zetten zich in voor ouderen, organiseren alpha cursussen.

 ·         gaaf goed van hoofd tot voet, een kledingproject. Er wordt gratis kleding aangeboden aan minima en voor een klein bedrag aan degene die het kan betalen. Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente voor aanschaf van middelen om het project uit te breiden. kledingrekken, etc.

 ·         Amareva, een christelijke boekwinkel en inloophuis. Door waterschade en terugloop van inkomsten wordt overwogen om  te stoppen. Er wordt gezocht naar overname.

 ·         Elzabad, een stichting die zich inzet voor mensen in Zuid Oost Groningen om voor hen een ontmoetingsplek te creëren waar men zich welkom voelt, gezien en gehoord wordt.

Het jaar 2016 heeft het nieuwe bestuur gebruikt om zich te verdiepen en mee te denken en te werken in de verschillende projecten. De support aan project De Zaaier stopt eind 2016 en voor 2017 zoeken wij een nieuw project. Ook willen we ons in 2017 richten op het werven van sponsoren. We denken daarbij aan:

 ·         nieuwsbrieven

 ·         eigen facebookpagina

 ·         oprichten activiteitencommissie.

 

financiële verantwoording:

 

 

begin saldo 2016

…..3

totaal uitgaven

 

 € -24.276,00

 

lopende rekening

 

 € 2.868,92

       

…..1

spaarrekening

 

 € 9.828,98

 

eind saldo 2016

 

contanten

 

   

 

lopende rekening

 

 € 559,76

 

 

   

…..4

spaarrekening

 

 € 6.780,02

 

totaal begin saldo

 

 € 12.697,90

 

contanten

 

 

         

 

   

…..2

totaal inkomsten

 

 € 18.917,88

 

totaal eind saldo

 

 € 7.339,78

 Toelichting:

 1.    Het vermogen aan het begin van 2016 stelde ons in staat om meer aan doelen, speciaal in Oost-Groningen, te besteden. Zo kon het kledingproject ‘gaaf goed van hoofd tot voet’ en de christengemeente‘de verbinding’ gerealiseerd worden. 

 2.    De inkomsten bestaan in 2016 voornamelijk uit giften en donaties van particulieren. Door verschillende acties is er totaal € 685,-- opgebracht.

 3.    Behalve uitgaven voor de projecten is er totaal € 345,50 uitgegeven aan bankkosten, het volgen van cursussen en seminars voor bestuur en medewerkers. Een bedrag van totaal € 18.410,-- is door de gevers voor een specifiek project bestemd te weten: Stichting Amareva, Stichting Elzabath, Oost-Groningen en De Zaaier.

 4.    Het eindsaldo is fors lager dan het beginsaldo maar het bestuur streeft ernaar de projecten zoveel mogelijk  te steunen. Dit krijgt prioriteit boven een hoog banksaldo.

 


Verklaring Kascontrole commissie

 

Ondertekenden verklaren de administratie en jaarrekening over het boekjaar 2016 van Stichting Brazjore te hebben gecontroleerd.

Bij de controle zijn geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen en de jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen van Stichting Brazjore.

Gezien bovenstaande wordt decharge verleend aan penningmeester mevr. J. Oldenburger.

 

Aldus getekend te Oude Pekela op  1 mei 2017

 

De kascontrole commissie:

  

Naam:

Mw. J. Nobbe                                             

Mw. E. Rogaar